Kvalitetsgarantier

Syftet med Stockholms stads kvalitetsgarantier är att beskriva varje verksamhets uppdrag och vad de åtar sig att göra för att genomföra dem. Utifrån kvalitetsgarantierna kan brukarna/kunderna sedan ta ställning till hur verksamheten fungerar och engagera sig i att förbättra den.

Knutbyskolan strävar efter att ge alla elever goda kunskaper och en positiv självbild samt den tilltro till sina medmänniskor som är förutsättningen för att verka i ett demokratiskt samhälle.

•På Knutbyskolan använder vi varierande arbetssätt och arbetsformer.

•På Knutbyskolan finns en gemensam pedagogik som ger eleverna möjlighet till en god kunskapsutveckling

•På Knutbyskolan har vi höga förväntningar på alla elever.

•Knutbyskolan erbjuder en trygg miljö för alla elever. Skolan arbetar aktivt förebyggande mot mobbning och kränkande behandling samt bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete.

•Eleverna på Knutbyskolan får kontinuerlig återkoppling på sin kunskapsutveckling

•En gemensam pedagogisk strategi ger alla elever möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.

•Knutbyskolan kommer att ta initiativ till ett samarbete med förskolorna i närområdet.

•Knutbyskolan kommer att ta initiativ till ett samarbete med närliggande skolor gällande betyg och bedömning.

•Knutbyskolan skall starta ett samarbete med skolor i Danmark gällande genrepedagogik och It.

 

Läs hela dokumentet

Dela:
Kategorier: