Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­
sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 ur Lgr 11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Matematik

Dela:
Kategorier: