Samhällsorienterande ämnen

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­ sättningar att utveckla sin förmåga att

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­ sättningar att utveckla sin förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 ur Lgr 11

 

Se Knutbyskolans årskursplanering i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap

Dela:
Kategorier: